Wie beslist of er een referendum wordt gehouden?

De Kiesraad beslist of er een referendum wordt gehouden als er voldoende verzoeken om een referendum zijn ingediend.

Als een wet of verdrag is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, komt in de Staatscourant en op www.referendumovereenwet.nl te staan of over deze wet of verdrag een referendum kan worden gehouden. Wanneer dat kan, dan kunnen Nederlanders binnen vier weken een formulier invullen, tekenen en opsturen naar de Kiesraad om een referendum aan te vragen. Dit heet een 'inleidend verzoek'.

De Kiesraad controleert door middel van een steekproef een deel van de formulieren om te kijken of de formulieren geldig zijn. Voor het inleidende verzoek zijn minstens 10.000 geldige formulieren nodig. Dit heet de eerste fase. Is dit aantal gehaald dan gaat de tweede fase van de procedure werken, het 'definitieve verzoek'. Binnen zes weken moeten er minimaal 300.000 getekende formulieren bij de Kiesraad binnenkomen. Als de Kiesraad vaststelt dat er 300.000 geldige formulieren zijn, dan besluit de raad dat er een referendum komt. Tegen het besluit van de Kiesraad kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.