Wijzigingsformulier rechtspersonen

Conform artikel 13 van de Subsidieregeling dient u zich bij de uitvoering van de activiteiten te houden aan de activiteiten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd en waarop de Referendumcommissie haar besluit heeft gebaseerd. Indien onverhoopt, door (externe) omstandigheden toch wijzigingen aan uw activiteiten en/of begroting noodzakelijk zijn, kunt u door de wijziging voor te leggen aan de Referendumcommissie, vooraf zekerheid verkrijgen dat het recht op de subsidie niet vermindert of verloren gaat. Hiervoor maakt u gebruik van het Wijzigingsformulier dat door de Referendumcommissie is vastgesteld. U kunt het Wijzigingsformulier hier downloaden.

Wijzigingen die u aan de Referendumcommissie moet voorleggen betreffen niet alleen wijzigingen aan activiteiten (bijvoorbeeld: u wilt één conferentie als activiteit wijzigen in twee debatavonden), maar betreffen ook de herschikking van budgetten. Bijvoorbeeld: u organiseert een conferentie en een debatavond. De werkelijke kosten van de conferentie vallen lager uit dan begroot, het verschil wilt u gebruiken voor de besteding aan de debatavond. Beide activiteiten blijven in de kern ongewijzigd, maar de besteding van de subsidie aan de activiteiten wenst u te wijzigen. U dient deze wijzigingen aan uw begroting voor te leggen aan de Referendumcommissie. Indien u door een besparing op een activiteit, een nieuwe activiteit wenst te ontplooien, moet u dit tevens altijd voorleggen aan de Referendumcommissie. Let wel, een wijziging dient te allen tijde binnen de aan u toegekende subsidie te blijven.