Procedure subsidieaanvraag

Om subsidie aan te vragen moet een aantal stappen worden doorlopen. Hieronder is de procedure voor het aanvragen van een subsidie, stap voor stap, beschreven.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is sinds 1 december 2017 beschikbaar op deze website. Op verzoek kan een aanvraagformulier per post worden verstuurd. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met 28 december 2017.

Eerste dag voor indiening

De eerste dag dat er officieel een aanvraag kan worden ingediend is 15 december 2017. Alle aanvragen die voor en op 15 december 2017 bij de commissie zijn binnengekomen, maken een gelijke kans. Als er meer subsidie is aangevraagd dan beschikbaar is, volgt een loting door een notaris.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Zolang er nog wel subsidie beschikbaar is, geldt na 15 december 2017 het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt'. 

Controle op volledigheid

Als een aanvraag onvolledig is, krijgt u vijf werkdagen de tijd om de aanvraag compleet te maken. Let op: in dat geval geldt de dag waarop de aanvraag compleet is als datum van ontvangst.

Beoordeling

De aanvragen worden binnen vier weken beoordeeld. Deze termijn kan verlengd worden.

Toewijzing of weigering

Als de subsidie wordt toegewezen, wordt het subsidiebedrag binnen enkele weken overgemaakt.

Als de subsidie wordt geweigerd, kunt u niet nogmaals een aanvraag indienen.

De hierboven beschreven procedure is ook als schema beschikbaar.

Volledige subsidieregeling

Deze tekst is een vereenvoudigde weergave van de subsidieregeling. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de subsidieregeling en de toelichting daarbij.