Stand van zaken subsidieaanvragen tot en met 29 december 2017

Tot en met donderdag 28 december 2017 kon subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die het publieke debat stimuleren over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).  De Referendumcommissie heeft in totaal 211 subsidie-aanvragen ontvangen. De aanvragen zijn als volgt verdeeld over de categorieën Voor-Tegen-Neutraal:

Categorie

Aantal aanvragen

Aangevraagd bedrag

Beschikbaar

Voor

23

445.395,00

600.000,00

Tegen

51

1.354.450,00

600.000,00

Neutraal

137

3.850.758,00

800.000,00

Totaal

211

5.650.603,00

2.000.000,00

In de categorie Voor blijft, omdat er minder subsidie is aangevraagd dan er budget beschikbaar is, een deel van het budget onbenut. De verdeling van het budget in categorieën (Voor-Tegen-Neutraal) kan tot gevolg hebben dat onder een categorie onvoldoende budget beschikbaar is en aanvragen worden afgewezen, terwijl in een van de andere categorieën nog wel voldoende budget voor subsidieverstrekking is. Op grond van artikel 4:25, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht moet een subsidie bij overschrijding van een categorie worden geweigerd. Eventueel resterend budget in een andere categorie kan niet worden overgeheveld naar de categorie waar meer is aangevraagd dan budget beschikbaar is.

Inmiddels zijn de eerste besluiten genomen over de ontvangen aanvragen. De overzichten hiervan kunnen als pdf worden gedownload. In de overzichten is vermeld voor welke activiteiten en hoeveel subsidie is verstrekt. Het betreft de stand van zaken tot en met 29 december 2017. De komende weken zal deze informatie periodiek worden geactualiseerd en worden gepubliceerd op de website www.referendum-commissie.nl.