Referendum over Wiv

De wet raadgevend referendum maakt het mogelijk dat kiezers over nieuw aangenomen wetten en verdragen een verzoek indienen tot het houden van een referendum.

Op 1 november jl. heeft de Kiesraad besloten dat er voldoende geldige verzoeken zijn ingediend om een raadgevend referendum te houden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.  Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat is mogelijk tot en met 7 november a.s.

De Wet raadgevend referendum (Wrr) bepaalt dat de Referendumcommissie subsidies verstrekt ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland te bevorderen over een aan een referendum onderworpen wet. Daarvoor moet de Referendumcommissie een subsidieregeling vaststellen.

Voor het raadgevend referendum van 6 april 2016 heeft de Referendumcommissie een Subsidieregeling gepubliceerd. Na het referendum is een evaluatie uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is besloten om enkele wijzigingen in de Subsidieregeling door te voeren.

De Referendumcommissie is van plan om in de loop van november de nieuwe Subsidieregeling (met toelichting) en het beoordelingskader te publiceren. Dat gebeurt in de Staatscourant en op deze website.  

De planning is verder om in de eerste helft van december het formulier beschikbaar te stellen waarmee subsidie kan worden aangevraagd voor het raadgevend referendum. Vanaf het moment dat het formulier beschikbaar is, kunnen aanvragen voor subsidie bij de Referendumcommissie worden vooringediend. De datum waarop de formele indieningstermijn aanvangt, zal nog worden bekendgemaakt in de Staatscourant.