De Wet raadgevend referendum bepaalt dat er een onafhankelijke Referendumcommissie is. De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. Op 29 september 2015 zijn de voorzitter en de leden benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 19 oktober 2015 is het mandaatbesluit vastgesteld.

Als er een referendum wordt gehouden, heeft deze commissie vier taken:

Tot lid van de Referendumcommissie zijn bovenstaande leden benoemd. Voor een volledig overzicht van de nevenfuncties van de commissieleden, bekijk dit document.

De Referendumcommissie heeft op 5 februari 2016 een bezwaaradviescommissie ingesteld. De bezwaaradviescommissie heeft tot taak te adviseren over bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten die door de Referendumcommissie zijn genomen. Na een advies van de bezwaaradviescommissie neemt de Referendumcommissie een besluit naar aanleiding van een bezwaarschrift.

Op 26 februari 2016 heeft de Referendumcommissie het bestuursreglement vastgesteld. Hierin staat de werkwijze van de Referendumcommissie beschreven.

Zie ook